Nulis Riwayat Hidup: Biografi 2

Pangajaran 8
Nulis Riwayat Hidup
Baca sarta tengetan riwayat hidup (Biografi) di handap ieu!

Biografi 2:
ENGKOS KOSWARA, lahir tanggal 20 Juni 1965, di Cisarua, Bogor. Lulus ti SMP taun 1981 henteu bisa nuluykeun sakola lantaran kolotna ripuh teu bogaeun biaya, sanajan kitu Pa Engkos henteu putus asa. Manéhna satékah polah mekarkeun bakatna nyaéta nyieun barang-barang karajinan pikeun cnderamata. Lain meunang sakola atawa kursus bisa nyieun barang karajinan téh, tapi ku kadaékna sorangan. Baca lebih lanjut

Iklan

Nulis Riwayat Hidup: Biografi 1

Pangajaran 8
Nulis Riwayat Hidup
Baca sarta tengetan riwayat hidup (Biografi) di handap ieu!

Biografi 1:
ALDA RIZMA ELFARIANI, LAHIR DI Bogor, 23 Nopémber 1982. putra cikal ti dalapan sadulur, ti pasangan Pa Farid Riza sareng Ibu Halimah.
Saméméh umur 17 taun, karir Alda dina dunia musik geus melesat sakaligus kawas météor. Lagu Aku Tak Biasa (1998) bisa kajual tepi ka 200 rébu kasét tur ngahasilkeun kauntungan milyaran rupia. Teu matak anéh upama ieu béntang penyanyi anyar téh indit ka mana-mana sok naék BMW, sarta nyicingan imah agréng nu hargana ratusan juta di komplék Perumahan Bogor Danau Raya Blok C3 No. 1 Bogor. Baca lebih lanjut

Maca Paguneman: RÉK DIAJAR INTERNÉT

Pangajaran 7
Maca Paguneman
Baca galantangkeun ku duaan paguneman (dialog) di handap ieu

Paguneman 2:
RÉK DIAJAR INTERNÉT

Agus    :  Gin, tos bérés pr BASA Sunda ngadamel kliping téh?
Gigin    :  Acan. Hésé milarina, Gus. Mangkaning anu dikliping-
keun téh saur Pa Anda kedah berita anu eusina informasi
wisata di Bogor. Ari Agus kumaha, atos?
Agus    :  Tos bérés Agus mah tikamari gé.
Gigin    :  Ti mana Agus kénging koranna?
Agus    :  Seueur atuh koran mah, Gin. Tiasa milari ka réréncangan
anu langganan koran atawa ngiring moto kopi ka perpus-
takaan. Baca lebih lanjut

Maca Paguneman: LATIHAN KABARÉT

Pangajaran 7
Maca Paguneman
Baca galantangkeun ku duaan paguneman (dialog) di handap ieu

Paguneman 1
LATIHAN KABARÉT

Popi : Yun, badé angkat ka mana sih, mani rusuh kitu?
Yuni : Éh, badé ka sakola, Pop. Badé latihan kabarét. Puguh
siang teuing Yuni téh. Kedah mah tabuh 9.00 tos kem-
pel di sakola. Mangkaning nu kasiangan sok dipiwarang
push up heula Baca lebih lanjut

Ngaregepkeun Dongéng: Sireum jeung Gajah

Pangajaran 6
Ngaregepkeun Dongéng
Baca galantangkeun ku salah saurang di hareupeun kelas dongéng di handap!

Sireum jeung Gajah

Jaman baheula aya sireum keur ngarak rajana, ngaliwat kana alur jajalaneun gajah. Keur ramé ngarak, jol datang gajah. Sireum nu sakitu keur nakleukna téh, teu antaparah deui, leyé-leyé baé ditincakan, bongan cenah maké ngaliud di jajalaneun. Atuh lain ratus deui, tapi aya rébuna sireum anu paéh téh.
Barang raja sireum ningal baladna réa nu paéh, kacida ambekna, tuluy susumbar, “Éh Sakadang Gajah, sato nu telenges, nu teu boga ras-rasan ka papada mahluk, rasakeun pamales ti kami. Ulah adigung asa aing. Engké di Jumaah Kaliwon, urang perang tanding jeung kami!”
Walon gajah bari seuri, “Rék ngajago Sakadang Sireum téh? Lamun enyaan, hég ku kami didagoan! Di mana hayang perang téh?” Baca lebih lanjut

Pedaran

Pedaran

Bacaan anu tadi dibaca ku hidep téh eusina wawaran. Dina basa Indonésia wawaran téh disebutna pengumuman, nyaéta anu ditepikeun ka jalma réa, boh ku lisan boh ku tulisan. Wawaran lisan conto séjénna anu sok ditepikeun saréngsé upacara. Ari wawaran tinulis bisa kapanggih upamana baé dina papan pangumuman, dina koran atawa majalah.
Basa anu digunakeun dina wawaran ilaharna singget sarta jéntré (jelas), tara papanjangan nyaritakeun anu teu penting. Baca lebih lanjut

Nepikeun Wawaran: Wawaran 2

Pangajaran 5
Nepikeun Wawaran
Baca galantangkeun di hareupeun kelas ieu wawaran di handap!

Wawaran 2:

Assalamu’alaikun Wr. Wb.
Hatur uninga ka sadayana, saréngséna ulangan umum, di sakola urang rék diayakeun kagiatan Porseni. Ieu kagiatan téh badé lumangsung salami genep dinten, ti kaping 21 tepi ka 26 Nopémber. Baca lebih lanjut