Pedaran

Pedaran

Bacaan anu tadi dibaca ku hidep téh eusina wawaran. Dina basa Indonésia wawaran téh disebutna pengumuman, nyaéta anu ditepikeun ka jalma réa, boh ku lisan boh ku tulisan. Wawaran lisan conto séjénna anu sok ditepikeun saréngsé upacara. Ari wawaran tinulis bisa kapanggih upamana baé dina papan pangumuman, dina koran atawa majalah.
Basa anu digunakeun dina wawaran ilaharna singget sarta jéntré (jelas), tara papanjangan nyaritakeun anu teu penting.
Dina prakna ngawawarkeun di hareupeun kelas, tong poho kana tatakrama nyarita. Upamana baé ngucapkeun salam heula sarta nganuhunkeun ka nu méré lolongkrang waktu. Kitu deui dina anggah-ungguh ogé kudu katingal sopan. Sora atawa omongan sing jéntre bari lentongna merenah. Kalimah henteu kudu papanjangan, singget wé asal katepikeun maksud atawa eusi wawaran.

Pancén
Sabada hidep niténan wawaran anu tadi, hidep kudu diajar nepikeun wawaran ku cara lisan. Carana tulis heula, engké tuluy dibacakeun di hareupeun kelas. Leuwih hadé lamun diapalkeun, ngarah hidep leuwih daria diajar nyarita di hareupeun balaréa. Anu diutamakeun dina pangajaran ayeuna, nyaéta “diajar ludeung nyarita di hareupeun balaréa”.
Hidep bisa milih salah sahiji jejer pasualan di handap pikeun dijieun wawaran:
1. Sakola rék ngayakeun kagiatan rékréasi ka Séa World Ancol.
2. Sakola rék ngayakeun kagiatan Paméran & Bazar
3. Kasawelasan ti sakola hidep kapilih jadi tim anu milu dina pertandingan maén bal tingkat SMP sa-Kota Bogor.
4. Di lingkungan hidep rék aya pagelaran kasenian pikeun ngareuah-reuah acara agustusan
5. Kelas hidep kudu nyiapkeun acara dina ngareuah-reuah Isra’ Mi’raj
6. Masing-masing kelas kudu ngahias kelasna pikeun perlombaan kabersihan

[tina buku Sabasa 7A (Revisi) kaca 49 – 51]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s