Ngarang tina Pangalaman: Nyieun Karangan

Pangajaran 3
Ngarang tina Pangalaman

Nyieun Karangan
Ngarang téh diajar nyusun kecap. Éta kecap téh ku urang disusun jadi kalimah. Anu pangpokona dina diajar ngarang, nyaéta diajar nyieun kalimah. Kumaha carana nyusun kecap sangkan jadi kalimah? Titénan ieu conto di handap, hiji kecap anu dimekarkeun jadi kalimah!
–    Gilang            (Subjék)
–    Gilang ulin        (S + Prédikat)
–    Gilang ulin ka Kebon Raya (S + P + K Tempat)
Upama hayang manjangan éta kalimah bisa ditambahan katerangan waktu (ilaharna sok ditulis di awal kalimah). Upamana kieu:
–    Basa poé Minggu, Gilang ulin ka Kebon Raya
Kalimah lulugu di luhur bisa jadi hiji paragraf lamun ditambahan ku kalimah séjén anu ngarojong atawa nguatkeun éta katerangan. Upamana kieu:
Ti dinya urang rék nyaritakeun naon deui? Ngarah teu bingung, saméméhna kudu nyieun rangkay karangan. Upamana kieu:
–    Inditna jam sabaraha, tumpak naon
–    Kaayaan di Kebon Raya basa urang jol; kaayaan di tempat ngajual karcis, para pdagang, jsb.
–    Kaayaan di Kebon Raya, taman, istana, museum, jsb.
–    Dahar, murak timbel
–    Balik deui ka imah
Pancén
Jieun hiji karangan opat atawa lima paragraf tina pangalaman kawas di luhur! Saméméhna jieun heula rangkay karanganana. Hal-hal anu bisa dijieun rangkay karangan, upamana baé:
–    Naon kajadianana/peristiwana
–    Iraha jeung di mana kajadianana
–    Saha anu ngalamanana
–    Kumaha runtuyan kajadianana

[tina  buku Sabasa 7A (Revisi) kaca 29 – 34]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s