Tarékah Ngaronjatkeun Hasil Tatanén

Pangarajaran 8

MACA (Maca Ngilo)

Baca sing imeut tepi ka paham eusina!

TARÉKAH

NGARONJATKEUN HASIL TATANÉN

Jumlah penduduk nagara urang terus nambahan. Atuh kabutuhan kana barang poko ogé terus ngaronjat, upamana baé kabutuh masarakat kana béas. Tapi di sisi séjénna loba pasualan anu henteu ngarojong kana ngaronjatna hasil tatanén. Contona, ku mekarna industrialisasi, lahan tatanén jadi ngurangan lantaran kacontang ku aréal industri, utamana di wilayah pantura, Karawang jeung Bekasi. Ku sabab lahan tatanén beuki heureut, tangtu baé pangaruhna hasil tatanén jadi beuki ngurangan.

Lantaran béas jadi kadaharan poko bangsa urang, kacida perluna pamaréntah ngaronjatkeun produksi paré. Nepi ka kiwari nagara urang can bisa nyumponan kabutuh paré nasional. Buktina, masih kénéh ngimpor béas ti nagara séjén, upamana baé ti Vietnam jeung Thailand. Padahal saméméhna mah, nagara urang bisa ngékspor béas ka nagara deungeun.

Sangkan produksi paré urang bisa ngaronjat, pamaréntah sawadina nalingakeun sarta aktif ngarojong widang pertnian. Salila ieu para patani ngokolakeun tatanén téh loba anu tradisional kénéh, sahayuna. Ieu téh balukar tina kurangna perhatian pamaréntah. Tapi umumna tatanén anu dipigawé di urang téh aya dua rupa.Aya nu ngolah sawah irigasi, aya ogé nu ngolah sawah tadah hujan. Tatanén di sawah tadah hujan mah ngan bisa dilaksanakeun dina usum hujan, lantaran sistim pangairanana gumantung kana cai hujan. Tatanén modél jieu nganukur ngahasilkeun sakali panén dina jero sataun téh. Keur panyelang biasana para patani melak palawija, kayaning kacang, jagong, tomat, cabé, samangka, atawa hui. Salian ti éta, sawah tadah hujan mah biasana henteu ngabogaan sistim pangairan anu puguh. Béda jeung sawah anu maké pangairan irigasi. Nu matak hasilna ogé leuwih undak, lantaran teu gumantung kana cai hujan. Cai biasana ngocor ngaliwatan irigasi ti bendungan-bendungan.

Sangkan hasil tatanén di nagara urang bisa ngaronjat, tarékah anu bisa dipigawé di antarana; 1) Pikeun ngungkulan heureutna lahan, kudu diayakeun program ekstensifikasi pertanian. Ieu program téh ngusahakeun nyieun lahan-lahan tatanén anyar di daérah-daérah nu lahanna lega. 2) Kudu diayakeun intensifikasi pertanian, nyaeta ngaronjatkeun produksi di lahan nu angger. Ieu tarékah téh ngawengku: ngolah lahan kalawan optimal, ngatur sistim cai, milih bibit unggul, milih gemuk anu luyu, sarta ngabasmi hama. Anu dipiharep sangkan mangsa panén nu tadina ukur sataun sakali, bisa jadi tilu kali panén. 3) Ngayakeun tumpangsari, nyaeta ngamangpaatkeun lahan tatanén ku cara dipelakan rupa-rupa pepelakan, sayuran, jeung sajabana.

(tina Sabasa 3B pikeun kelas 9 semester genap kaca 33 – 35)

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 3B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran,Nopémber 2004.

Jawab Pananya di handap !

1. Naon sababna kabutuh nagara urang kana paré terus ngaronjat ?

2. Pasualan naon anu henteu ngarojong kana ngaronjatna hasil tatanén téh?

3. Naon buktina yén pamaréntah can bisa nyumponan kabutuh paré nasional?

4. Di wewengkon mana baé lahan tatanén anu robah jadi aréal industri téh?

5. Para patani rugi lamun lahan pertanian jadi lahan industri. Naon sababna?

6. Aya sabaraha rupa tatanén anu dipigawé ku masarakat urang téh? Naon baé?

7. Naon bédana sawah irigasi jeung sawah tadah hujan?

8. Terangkeun naon nu disebut program ekstensifikasi pertanian?

9. Ari program inténsifikasi pertanian naon?

10. Jelaskeun naon anu disebut tumpangsari?

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s