Sajarah Pamaréntahan Kota Bogor

Pangajaran 2

MACA (Maca Ngilo)

Baca sing gemet!

SAJARAH PAMARÉNTAHAN

KOTA BOGOR

Punjulna kota Bogor ti kota-kota séjénna nu aya di Jawa Barat nyaéta kasang tukang sajarahna. Pangna kitu lanan di Bogor kungsi ngadeg Karajaan Pajajaran. Di dieu pisan Prabu Siliwangi, raja Pajajaran anu kamashur kungsi ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara.

Ku sabab raket pakaitna jeung sajarah Pajajaran, arti upama Pamaréntah Kota Bogor nangtukeun idéntitas daérahna téh tina peristiwa sajarah Pajajaran. Upamana baé dina nangtukeun “hari jadi” kota Bogor, pamaréntah daérah netepkeun dina tanggal 3 Juni 1482. Ieu téh dumasar kana sajarah ngadegna puseur dayeuh Karajaan Pajajaran.

Karajaan Pajajaran dipingpin ku Sri Baduga Maharaja anu katelah Prabu Siliwangi. Sri Baduga mimiti nyangking kalungguhan raja Pajajaran dina tau 1482 sarta lumangsung salila 39 taun. Anu jadi ibukota karajaan nyaéta Pakuan. Tah, ti dinya pisan, tina peristiwa Pakuan dijadikeun puseur pamaréntahan anu jadi titik panginditan itungan taun “hari jadi” téh.

Ditetepkeunana angka taun 1482 dumasar kana ulikan sajarah yén Sri Baduga Maharaja mimiti ngadeg jadi raja Pajajaran téh dina taun 1482. Ari nangtukeun tanggal jeung bulan dumasar kana carita Pantun Bogor.

Dina Pantun Bogor aya bagian carita “Ngahiyangna Pajajaran” anu nyaritakeun yén baheula di ibukota Pajajaran sok diayakeun upacara Kuwérabakti. Ieu upacara téh maksudna ngareuah-reuah atawa sukuran usum panén, lilana 9 poé. Ramé pisan ieu pésta rahayat téh, diluuhan ku para inohong karajaan jeung sakumna rahayat Pajajaran. Dina taun 1482, upacara Kuwérabakti téh diayakeun dina tanggal 3 Juni. Salian ti ngareuah-reuah usum panén, ogé bari sakalian ngaresmikeun Pakuan minangka puseur dayeuh (ibu kota) Karajaan Pajajaran. Éta sababna tanggal 13 Juni 1482 tuluy ditetepkeun jadi “hari jadi” Kota Bogor.

Salian ti nangtukeun “hari jadi”, Pamaréntah Kota Bogor ogé netepkeun lambang, minangka idéntitas anu mandiri.

Titénan ieu lambang

Lambang Kota Bogor wangunna ‘perisai’ segi lima. Dina éta perisai aya opat gambar nyaéta: 1) manuk galudra anu nuduhkeun lambang nagara, 2) gunung salak puncak opat anu nuduhkeun yén kota Bogor perenahna aya di suku Gunung Salak, 3) istana Bogor anu nuduhkeun yén kota Bogor boga tempat (istana) anu ngandung sajarah, jeung 4) kujang anu nuduhkeun yén kota Bogor minangka ‘barang pusaka’ warisan Karajaan Pajajaran.

Kotamadya Bogor ogé boga motto, nyaéta Di nu Kiwari Ngancik nu Bihari, Seja Ayeuna Sampeureun Jaga, anu hartina naon-naon anu karasa ku urang poé ieu téh hasil usaha poé kamari, jeung naon anu dipigawé ku urang poé ieu mangrupa tarékah pikeun ngahontal poé isuk nu leuwih punjul. Kota Bogor siap tandang dina pangwangunan, pikeun ngawujudkeun program “Kota Jeroeun Taman”.

(tina Sabasa 3A pikeun kelas 9 semester ganjil kaca 26 – 28)

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 3A (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, Maret 2004.

Jawab Pananya di handap !

1. Upama dibandingkeun jeung kota séjénna nu aya di Jawa Barat, Kota Bogor aya punjulna. Naon?

2. Iraha ‘hari jadi’ Kota Bogor téh?

3. Naon kasang tukangna Pamaréntah Kota Bogor netepkeun ‘hari jadi’ Kota Bogor dina tanggal, bulan jeung taun sakitu?

4. Naon maksudna diayakeun upacara Kuwérabakti téh?

5. Saha Raja Pajajaran anu kamashur? Ayeuna di kota Bogor dipaké ngaran naon éta ngaran Raja Pajajaran téh?

6. Aya gambar naon baé dina lambang Kota Bogor téh? Terangkeun naon hartina éta gambar téh!

7. Ari motto Kota Bogor kumaha? Naon cenah hartina?

8. Di Bogor barang titinggal sajarah Karajaan Pajajaran anu kawen. Cing sebutkeun ku hidep!

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s