Pangaruh Industri

Pangajaran 12

MACA (Maca Tenget)

Baca sing tenget tepi ka paham eusina!

PANGARUH INDUSTRI

Beuki dieu perékonomian di nagara urang beuki maju waé. Bisa katingal ku urang upamana baé ku dug-degna industri di sawatara wewengkon. Di Jawa Barat kamekaran industri téh museur di kota-kota gedé, upamana baé di Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, jeung Karawang.


Kamekaran industri téh merlukeun lahan anu lega. Naha pikeun wangunan pabrik, kantor, atawa pasilitas pangrojongna. Di sagigireun éta, ku lantaran pabrik-pabrik merlukeun karyawan loba, pamukiman ogé milu ngarekahan. Tangtu baé, lahan nu dipaké téh nyaéta lahan pertanian. Ku kituna, ti taun ka taun lahan tatanen mimiti dialihgunakeun jadi lahan industri.

Sagédéngeun éta, jumlah penduduk di nagara urang ti taun ka taun beuki nambahan, padahal lahan tatanén beuki lila beuki ngaheureutan. Balukarna, rahayat nu baroga tanah lila-lia beuki saeutik sarta beuki ngaheureutan.

Lanataran lahan tatanén beuki ngurangan, anu ngagarap sawah téh moal mucekil, malah kana bakal pirugieun. Naon sababna? Kahiji lantaran lahan anu digarapna henteu lega, kaduana biaya tatanén leuwih mahal. Sedengkeun kabutuh hirup masarakat terus ngaronjat ti waktu ka waktu balukar tina ngaronjatna widang industri

Ku ayana kamekaran industri, jumlah tanaga kerja beuki nambahan. Éta tanaga kerja téh jolna ti padésaan. Hal ieu téh geus ngagésér pola hirup masarakat padésan, nyaéta ganti pacabakan, anu tadina tina tani jadi pagawé pabrik. Ieu parobahan téh ngabalukarkeun, diantarana: beuki nguranganana jumlah penduduk di padésaan; nguranganana lahan pertanian; sarta nguranganana jumlah patani.

(tina Sabasa 3B pikeun kelas 9 semester genap kaca 93 – 94)

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 3B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran,Nopémber 2004.

Jawab Pananya di handap !

1. Naon buktina yén perékonomian di nagara urang geus maju?

2. Kota naon waé di Jawa Barat anu jadi tempat mekarna industri?

3. Naon sababna kamajuan industri mangaruhan pisan widang pertanian?

4. Pola hirup masarakat naon baé anu robah ku ayana kamajuan industri téh?

5. Ngabalukarkeun naon baé barobahna pola hirup masarakat padésaan téh?

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s