Konferénsi Asia Afrika

Pangajaran 9

MACA (Maca Tenget)

Baca sing tenget ieu wacana!

KONFERÉNSI ASIA AFRIKA

Bulan April taun 1955, kota Bandung kungsi jadi pusat perhatian bangsa-bangsa di sakuliah dunya. Pangna kitu lantaran harita di kota Bandung aya konferénsi nagara-nagara di Asia jeung Afrika. Ieu konferénsi téh lahir tina pikiran yén bangsa-bangsa di Asia jeung Afrika kudu babarengan ngalawan kolonialisme turta sadar pisan kana perluna kamerdékaan.

Saméméh dilaksanakeun konferénsi di Bandung, dina taun 1950-an Indonesia ngayakeun hubungan kerjasama jeung nagara-nagara blok barat. Tilu taun ti harita, tegesna taun 1953, hubungan dimekarkeun deui ka nagara-nagara Asia-Afrika jeung blok sosialis. Pamaréntah Indonésia saterusna leuwih ngaraketkeun hubungan jeung nagara India, Pakistan jeung Srilangka nu salila perang kamerdékaan méré bantuan moril kana perjuangan bangsa Indonésia. Pulitik nu dijalankeun ku éta tilu nagara téh loba nu sarua jeung pulitik bangsa Indonésia, utamana kahariwang lantaran timbulna dua blok.

Blok barat nu diluluguan ku Amérika Serikat jeung blok timur nu diluluguan ku Uni Soviét.

Jumlah nagara anu diondang dina éta konférénsi, aya 29 nagara. Salian ti lima nagara luluguna, nyaéta Afganistan, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Gading, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Muangthai (Thailand), Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, jeung Yaman.

Konférénsi Asia Afrika (KAA) dilaksanakeun dina tanggal 18 nepi ka 24 April 1955 di Bandung. Nu dibadamikeun nyaéta pasualan kapentingan nagara Asia-Afrika. Kerja sama anu dipadungdeungkeun ngawengku widang ékonomi, budaya, antikolonialisme, jeung katengtreman dunya. Konferénsi Asia Afrika ngarojong prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusa nu kaunggel dina piagem PBB. Konferénsi oge ngarojong usaha pikeun ngaleungitkeun rasialisme, kolonialisme, jeung diskriminasi warna kulit. Di sagigireun éta konferénsi kacida ngarojongna ka nagara anu keur merjoangkeun kamerdékaan bangsa-bangsa di Asia Afrika. Hasilna ditulis dina dokumén nu ngawengku 10 pasal nu katelah Dasasila Bandung.

Gedé pisan pangaruhna keur nagara urang mah Konferénsi Asia Afrika téh, diantarana meunang rojongan dina raraga mulangkeun deui Irian Jaya ka wilayah nagara Indonesia. Ari pikeun nagara di Afrika kacida gedé pangaruhna, diantarana loba nagara-nagara di wilayah benua Afrika anu merdéka sanggeus peristiwa KAA.

(tina Sabasa 3B pikeun kelas 9 semester genap kaca 53 – 55)

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 3B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran,Nopémber 2004.

Jawab Pananya di handap !

1. Tina pikiran naon lahirna gagasan diayakeun Konferénsi Asia Afrika téh?

2. Nagara m,ana waé anu diajak kerjasama ku nagara urang dina taun 1953-an?

3. Naon sababna Indonesia ngayakeun kerjasama jeung éta nagara?

4. Di mana diayakeunana Konferénsi Asia Afrika téh? Iraha?

5. Sabaraha jumlah nagara anu diondang? Nagara mana waé diantarana?

6. Hal naon baé anu dibadamikeun dina KAA?

7. Cing jéntrékeun ku hidep, naon anu dimaksud rasialisme jeung kolonialisme téh?

8. Dokumén naon anu dihasilkeun tina KAA téh?

9. Naon mangpaat diayakeunana Konferénsi Asia Afrika pikeun nagara Indonesia?

10. Ari keur bangsa Afrika naon mangpaatna?

1 Komentar

  1. I agreed with you


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s