Hirup Basajan

Pangajaran 10

MACA (Maca Ngilo)

Baca ieu wacana sing tepi ka paham eusina!

HIRUP BASAJAN

Manéhna téh urang lembur. Imahna ogé imah panggung perenahna aya di tungtung lembur. Manéhna hirup nyorangan lantaran lima taun katukang salakina maot. Satutasna ditinggal ku salakina manéhna katempuhan kudu ngurus anakna satilu-tilu, mangkaning laleutik kénéh. Kiwari, nu panggedéna, Engkus geus sakola di SMA. Nu panengah Cicih kelas dua SMP, ari Ujang nu bungsu kelas opat SD.

Ku urang lembur sok disarebut Nyi Késih baé. Padahal ngaranna mah Sukaésih. Kahirupan Nyi Késih kaasup basajan pisan. Sanajan kitu dina urusan nyakolakeun barudak mah manéhna éstuning ngéstokeun pisan. Budakna diwaragadan ku manéhna satékah polah, bélaan gawé capé paéh poso keur nyakolakeun anakna sangkan teu pegat di jalan. Bubuhan keyeng jeung daék usaha, teu weléh manéhna meunang rejeki keur hirup sapopoé, sok sanajan koréh-koréh cok.

Isuk-isuk manéhna sok dagang ngurilingan pilemburan. Dagang kadaharan jeung deungeun sangu. Disuhun jeung diais barang daganganana téh. Dagangna téh sok nepi ka jam salapan isuk-isuk, muru dahar sarapan langgananana. Geus kitu manéhna sok tuluy ka kebon atawa ka sawah. Sakapeung sok dititah ku tatanggana sina nyeusueh atawa nyangu. Soréna Nyi Késih sok ngalaan daun cau jeung suluh keur jualeun ka pasar. Lamun kebeneran aya tatanggana aya nu hajat, Nyi Késih sok dipaké purang jadi candoli, da menéhna mah geus tapis ngatur kadaharan téh.

Gawé kitu téh dipilampah unggal poé, iwal poé Jumaah, lantaran sok milu pangajian di Masjid Jami di lemburna. Lantaran ceuk pikirna teu aya hartina manéhna banting-tulang nyiar napakah hirup, lamun tuluy poho ka Pangéran. Puguh manéhna usaha ogé kapan keur bekel ibadah.

Lantaran didikanana bener, barudakna gé junun. Maranéhna tara ngamonyah-monyah waktu jeung duit. Isuk-isuk sabada solat subuh sok babantu miara imah jeung pakaranganana. Éstuning tara pahiri-hiri, bubuhan geus dibiasakeun ti leuleutik tur baroga tugas séwang-séwangan. Aya nu saspu, nimba, masak jeung kukumbah. Boh lalaki boh awéwé tangginas, teu kudu dititah deui.

Lantaran diajarna suhud, barudakna teu burung bisa nyugemakeun ka kolot. Nu panggedéna meunang béasiswa di sakolana. Kitu deui nu kadua, dipikanyaah pisan ku guruna bubuhan unggal taun préstasina nyongcolang, réngking kahiji baé. Sanajan kitu, kalakuan, soméah ka babaturan sarta ngahargaan ka saluhureun. Lebah nyekel duit, tara resep dihambur-hambur teu puguh, tapi sok geuwat disimpen bisi hiji waktu aya pangabutuh.

(tina Sabasa 3B pikeun kelas 9 semester genap kaca 67 – 69)

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 3B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran,Nopémber 2004.

Jawab Pananya di handap !

1. Naon pagawéan sapopoé Nyi Késih téh?

2. Kumaha cara Nyi Késih bet disebut ‘hirup basajan’?

3. Kumaha sikep atawa paripolah anakna ka Nyi Késih?

4. Cing kumaha pamadegan hidep, naha hirup anu dipilampah ku Nyi Késih hadé atawa henteu? Naon alesanana?

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s