Ngokolakeun Koperasi

Pangarajaran 8

MACA (Maca Ngilo)

NGOKOLAKEUN KOPERASI

SMP Binékas kaasup sakola anu kawilang maju di rupa-rupa widang kagiatan. Kabuktian di ieu sakola aya koperasi anu dingaranan “Koperasi Siswa Binékas” anu dikokolakeun ku para siswa. Kagiatan ieu koperasi pangpangna dina usaha dagang. Di warung koperasi aya rupa-rupa barang pangabutuh siswa, upamana baé buku tulis, buku gambar, kertas folio, kertas sampul, patlot, pulpén, jidar, pamupus, jangka, jeung sajabana.

Balanja di koperasi leuwih untung, ku sabab hargana kawilang murah. Jaba dina unggal ahir taun, nyaéta dina Rapat Anggota Tahunan (RAT), kauntungan koperasi tina ladang usaha téh dibagikeun deui ka sakumna siswa anu jadi anggota koperasi.

Sakumaha ilaharna, anggota Koperasi Siswa Binékas ogé boga kawajiban mayar ieuran, nyaéta iuran poko jeung iuran wajib. Iuran poko dibayarna ukur sakali, gedéna Rp 5.000,-. Tibarang diadegkeun dina taun 1998, Koperasi Siswa Binékas geus ngabogaan modal usaha kira-kira opat puluh juta.

Salian ti usaha dagang, Koperasi Siswa Binékas ogé sok méré kalonggaran ka anggotana anu merlukeun duit, upamana baé keur mayar BP3 tawa kaperluan séjénna anu patali jeung kagiatan sakola. Anggota bisa nginjeum duit kalayan mayarna ku cara dicicil, naha dua bulaneun, tilu bulaneun, kumaha kasanggupan anggota anu rék mayarna.

Kitu deui upama aya anggota anu merlukeun bantuan waragad, Koperasi Siswa Binékas boga anggaran Dana Sumbangan Sosial. Ieu sumbangan téh dipasrahkeun ka siswa anu gering atawa kacilakaan sarta merlukeun biaya barobat, siswa anu kapapaténan, jsb. Waragadna henteu gedé, ku réngréngan pangurus geus ditangtukeun sabaraha jumlah anu pantes disumbangkeun. Keur siswa anu gering atawa kacilakaan Rp 30.000,-, ari keur siswa anu kapapaténan Rp 20.000,-.

Koperasi téh gedé pisan mangpaatna keur para siswa. Diantarana para siswa bisa diajar digawé babarengan jeung nu lian. Kapan kecap koperasi téh asalna tina basa Inggris co jeung operation, hartina “digawé babarengan pikeun ngahontal tujuan”. Atuh jadi tatapakan atawa azas koperasi kapan “azas kakulawargaan jeung digawé babarengan”, saluyu jeung pasal 33 ayat (1) UUD 1945, nyaéta “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.”

Salian ti éta ku ngaliwatan koperasi para siswa ogé bisa diajar jadi pamingpin, diajar ngokolakeun organisasi, diajar usaha, jeung diajar silih pikanyaah jeung papada jalma. Ku cara méré sumbangan ka siswa anu merlukeun bantuan, boh pangurus koperasi boh para anggotana, geus diajar ngalatih dirina sangkan daék tulung-tinulungan jeung papada manusa. Kapan sikep kitu téh mulya pisan mungguh ceuk agama ogé.

(tina Sabasa 2B pikeun kelas 8 semester genap, kaca 29 – 31)

Jawab Pananya di handap !

1. Naon ngaranna koperasi siswa di SMP Binékas téh? Usaha dina widang naon?

2. Barang-barang naon baé cenah anu dijual di warung koperasi téh?

3. Naon sababna balanja di koperasi leuwih untung?

4. Naon baé kawajiban anggota koperasi téh?

5. Iraha diadegkeunana Koperasi Siswa Binékas téh? Geus sabaraha modal usahana?

6. Kumaha carana lamun aya anggota (siswa) anu merlukeun duit?

7. Keur saha dana sumbangan sosial téh? Sabaraha gedéna?

8. Tina kecap naon asalna “Koperasi” téh? Naon hartina?

9. Naon anu jadi azas koperasi?

10. Keur para siswa naon waé mangpaatna koperasi téh?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 2B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s