Tarékah Nyegah Urbanisasi

Pangajaran 11

MACA (Maca Ngilo)

TARÉKAH NYEGAH URBANISASI

Pangwangunan di padésaan kacida pentingna pikeun nyegah urbanisasi. Nagara urang kaasup nagara anu terus mekar jumlah pendudukna. Dina taun 2003, jumlah penduduk nagara urang geus leuwih ti 200 juta jiwa. Upama henteu ditarékahan ku pamaréntah, ieu jumlah penduduj téh tangtu bakal jadi ancaman. Pangna kitu lantaran beuki loba penduduk di hiji nagara, beuki gedé bangbaluh ékonomi éta nagara.

Padésan kudu jadi puseur-puseur kagiatan ékonomi upamana baé ku cara ngawangun industri atawa pabrik, utamana di daérah anu pendudukna saeutik. Ku cara kitu urang désa moal harayang néangan pagawéan ka kota, lantaran di lemburna geus nyampak. Ari anu jadi reregedna, tepi ka ayeuna langka kénéh jalma-jalma anu baroga modal daék ngadegkeun pabrik di padésan. Alesanana, industri di padésan merlukeun biaya transportasi anu teu saeutik, sabab tempatna kawilang jauh ti sumber-sumber ékonomi séjénna.

Anu jadi bangbaluh di nagara urang nyaéta kamekaran jumlah penduduk anu hésé diungkulanana. Sanajan geus diayakeun program Keluarga Berencana, tapi jumlah penduduk terus nyéak ti waktu ka waktu.

Balukar tina jumlah penduduk anu terus nambahan téh nyaéta ayana urbanisasi, pindahna penduduk ti désa ka kota. Ari anu ngalantarankeun urbanisasi, nyaéta beuki heureutna lahan pagawéan di désa sarta beuki lobana lahan pagawéan di kota-kota. Antukna urang padésan ti waktu ka waktu terus merul ngadon digarawé di kota, digarawé di pabrik-pabrik. Balukarna beuki loba rahayat anu jadi buruh pabrik tibatan anu jadi patani. Eukeur mah lahan pertanian beuki ngaheureutan, katurug-turug anu daraék tani beuki ngurangan. Tangtu waé lamun hasil pertanian di nagara urang jadi beuki nyirorot ti taun ka taun.

Pikeun nyegah urbanisasi, pamaréntah geus ngayakeun rupa-rupa tarékah, upamana baé ngayakeun program transmigrasi, nyaéta mindahkeun penduduk ti hiji pulo anu kawilang gegek (Jawa jeung Bali) ka pulo anu kawilang kosong (Sumatera jeung Kalimantan)

Salian ti transmigrasi, pamaréntah geus ngayakeun rupa-rupa tarékah sangkan penduduk teu parindah ka kota. Éta tarékah téh diantarana; ngamekarkeun kota jeung ngamekarkeun pangwangunan di padésan.

(tina Sabasa 2B pikeun kelas dalapan semester ganjil, kaca 75 – 76)

Jawab Pananya di handap !

1. Naon sababna pangwangunan di padésan kudu dironjatkeun?

2. Sabaraha jumlah penduduk nagara uranga téh?

3. Naon sababna jumlah penduduk jadi ancaman keur hiji nagara?

4. Naon anu jadi bangbaluh nagara urang anu patali jeung penduduk?

5. Balukar naon anu timbul tina jumlah penduduk anu terus nambahan téh?

6. Naon anu disebut urbanisasi?

7. Hal naon anu nyababkeun ayana urbanisasi?

8. Hasil pertanian di nagara urang beuki nyirorot, kusabab naon?

9. Pikeun nyegah urbanisasi, tarékah naon anu geus dipilampah ku pamaréntah?

10. Cing sebutkeun, naon contona pangwangunan di padésan téh!

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 2B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s