Hasil Perkebunan

Pangajaran 12

MACA (Maca Tenget)

HASIL PERKEBUNAN

Nagara urang kaasup nagara anu leuweungna kawilang panglegana di Asia Tenggara. Éta leuweung téh loba diantarana anu dimangpaatkeun pikeun perkebunan. Salah sahiji perkebunan anu loba dibudidayakeun di nagara urang nyaéta perkebunan kalapa. Geura upama urang indit ka mana waé, teu weléh katingal tangkal kalapa. Ngan lolobana pisan mah di wewengkon basisir. Pangna kitu lantaran kalapa leuwih cocog dipelak di wewengkon anu hawana panas. Kalapa anu dipalek di tanah basisir umumna buahna laleubeut, béda jeung anu dipelak di pagunungan.

Upama kalapa loba dipelak ku masarakat urang, bisa jadi lantaran melakna jeung miarana henteu hésé, tapi mangpaatna loba pisan. Geura lamun ku urang ditataan; tangkalna bisa dipaké bahan bangunan atawa pakakas. Pucukna sok dipaké nyieun janur atawa bungkus kupat. Daunna nu geus kolot bisa dipaké nyieun kisa atawa hateup imah. Malah nyéréna apan sok dipaké nyieun sapu. Puguh deui ari buahna mah. Buah kalapa anu ngora nu disebut dawegan téa, apan sok dirujak atawa dijieun campuran sirop. Atuh buahna nu geus kolot, salian ti bisa dikeletik dijieun minyak téh, ogé bisa dijieun cipati pikeun rupa-rupa kaolahan. Malah hampasna ogé apan tara dipiceun kitu waé, tapi bisa dimangpaatkeun dipaké nyieun dagé. Kadieunakeun, cai kalapa geus diulik tepi ka bisa dijieun coco, bukur sirop anu kiwari geus loba dijual di toko-toko.

Salian ti éta loba kénéh mangpaat kalapa téh. Upamana baé tapasna bisa dijieun sapu atawa kékéséd, batokna bisa dijieun areng atawa barang karajinan, akarna bisa dijieun ubar, jeung sajabana.

Ku lantaran kawilang réa kagunaanana, kaharti lamun kalapa kaasup pepelakan anu diutamakeun ku bangsa urang di jaman béh ditu kénéh. Ku rahayat urang utamana anu marangkuk di wewengkon basisir kalér Pulo Jawa, kalapa téh jadi pepelakan anu poko.

Dina élmu tutuwuhan mah kalapa téh ngaran ilmiahna cocos nicifera. Kembangna nyusun dina manjaré sarta tuluy ngawangun tandan. Buah kalapa anu sagedé-gedé peureup disebutna cengkir. Lamun geus kolot cai buahna sok ngurangan sarta ieu téh jadi patokan keur para patani mah. Lamun patani hayang apal geus kolot-henteuna buahna kalapa, carana téh ku cara dikoclakeun. Kalapa anu geus kolot sok kadéngé cai buahna kuclak- kéclok, sabab beuki kolot cai buahna beuki ngurangan téa. Buah kalapa anu geus kolot pisan mah bakal kaciri tina warna buahna ogé, nyaéta warnana coklat atawa hideung.

Di sawatara tempat, kalapa téh aya ogé anu disadap cara kawung. Geuning di pasar atawa di warung urang sok manggihan gula kalapa, nyaéta gula anu dijieun tina ‘lahang’ kalapa. Kalapa anu disadap tara buahan, lantaran leungeun tandananana dipunggel pikeun diala lahangna.

(tina Sabasa 2B pikeun kelas 8 semester genap, kaca 91 – 93)

Jawab Pananya di handap !

1. Dimana tempat nu cocog keur melak kalapa téh? Naon sababna?

2. Naon sababna kalapa loba dipelak ku masarakat urang?

3. Cing sebutkeun, naon baé mangpaat kalapa téh?

4. Naon cenah anu disebut coco téh?

5. Ari batok kalapa bisa dijieun naon baé?

6. Rahayat di wewengkon mana anu loba melak kalapa téh?

7. Naon cenah ngaran ilmiahna kalapa téh?

8. Lamun uhayang apal kolot-henteuna buah kalapa, kudu dikumahakeun?

9. Naon sababna tangkal kalapa anu disadap tara buahan?

10. Salian ti melak kalapa, patani di urang sok melak tangkal naon deuih?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 2B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s