Ngaronjatkeun Hasil Tatanén

Pangajaran 4

MACA (Maca Tenget)

Baca ieu wacana sing imeut

NGARONJATKEUN HASIL TATANÉN

Geus ti béh ditu mula, nagara urang katelah nagara agraris anu ngandelkeun dévisa tina widang pertanian jeung perkebunan. Lahan-lahan tatanén kawilang lega, malah panglegana di wilayah Asia Tenggara mah. Upama ditilik tina legana lahan, meujeuhna lamun nagara urang pangnyongcolangna dina widang pertanian téh. Tapi naha enya kitu? Naha enya Indonésia kaasup nagara anu unggul dina hasil pertanian?

Kawasna baé henteu kitu. Urang apan sok mindeng ngadéngé béja dina koran, yén pamaréntah sok ngimpor béas ti nagara séjén, ti Thailand atawa ti Viétnam, keur nyumponan kabutuh béas nasional. Ieu hiji bukti yén hasil panén paré patani di nagara urang henteu bisa nyumponan kabutuh sakumna rahayat.

Rupa-rupa aru nu ngalantarankeunana mah. Uapamana baé lahan subur beuki ngurangan, lahan pertanian beuki loba kacocéng ku pangwangunan industri, jumlah patani beuki ngurangan lantaran beuki loba rahayat anu jadi buruh di pabrik-pabrik, jsb.

Pikeun ngungkulan éta pasualan téh pamaréntah henteu cicingeun. Rupa-rupa tarékah geus dipigawé sangkan hasil pertanian bisa ngaronjat. Upamana baé ku cara ngadegkeun KUD, ngayakeun penyuluhan ka para patani, nyadiakeun binih unggul, ngayakeun program réboisasi, nyadiakeun gemuk anu murah, jsb.

Dina raraga nyadiakeun binih unggul, pamaréntah geus ngadegkeun lembaga Balai Teknologi Perbenihan di unggal daérah. Ieu lembaga téh garapanana wungkul ngan mikiran sual binih. Naha ku cara ngayakeun panalungtikan ngeunaan binih, ngayakeun percobaan, atawa nyebarkeun binih ka para patani.

Di Bogor, ieu lembaga téh ngaranna Balai Teknologi Perbenihan Bogor, nu aya dina panangtayungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan – Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Kantorna aya di Jalan Pakuan Ciheuleut, Bogor.

Minangka papancén poko BTP Bogor, nyaéta ngarakit jeung ngayakeun uji téknik binih. Pikeun ngalaksanakeun pancénna, ieu BPT ngabogaan sawatara program, kayaning; ngokolakeun sarana uji coba; ngarakit sarta nguji téknik binih jeung sertifikasi binih; nyebarkeun hasil uji coba ka para patani sarta ngaévaluasi hasilna.

Sangkan kagiatan uji coba hasilna bisa nyugemakeun, BTP Bogor miboga rupa-rupa sarana pangrojong. Upamana baé Laboratorium pikeun nyimpen binih anu dilengkepan ku Dry Cold Storage (DCS), Cold Storage (CS) jeung Conditioning Room, pikeun ngatur suhu rohangan anu dipaké uji coba. Aya deui laboratorium keur nguji binih anu ngagunakeun alat-alat modéren. Sarana séjénna nyaéta rumah kaca anu kawilang badag anu perenahna di lokasi BTP jeung di Parung Panjang.

Ku ayana BTP, dipiharep para patani (pangpangna nu aya di wewengkon Bogor), bisa barang pelak kalawan ngagunakeun binih unggul. Sagédéngeun éta para patani bisa nambahan pangaweruhna ku cara konsultasi ka BTP saban waktu. Ngaronjatna pangweruh patani ogé kawilang penting, lantaran apan ku élmu pangaweruh pisan hiji jalma atawa hiji bangsa bisa maju téh. Upama éta kacumponan, hasil tatanén téh sugan bisa leuwih ngaronjat tur nyugemakeun.

(tina buku Sabasa 2A kaca 74 – 76)

Jawab pananya di handap!

1. Nagara urang téh sakuduna mah pangnyongcolangna dina hasil pertanian. Naon sababna?

2. Hal naon baé anu ngalantarankeun hasil pertanian di nagara urang henteu nyugemakeun?

3. Naon baé tarékah pamaréntah pikeun ngaronjatkeun hasil pertanian?

4. Naon maksudna pamaréntah ngadegkeun BTP di saban daérah?

5. Program naon baé anu dilaksanakeun ku BTP Bogor téh?

6. Naon sababna para patani kudu boga pangaweruh?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 2A (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s