Pésta Langlayangan

Pangajaran 9
MACA (Maca Bedas)
Baca galantangkeun ieu wacana!

PÉSTA LANGLAYANGAN

Saha anu teu apal kana langlayangan? Hidep ogé tangtu mindeng ngadu langlayangan di lapang, di tegalan, atawa di tempat anu sakira lalega. Ngadu langlayangan geus jadi kangenan boh pikeun barudak di kota boh barudak di padésaan. Tah, ayeuna mah ngadu langlayangan téh geus dijieun kagiatan festival anu gedé, nyaéta Pésta Langlayangan di Pangandaran, Ciamis.

Ayeuna mah apan geus ilahar di mana-mana, sangkan tempat wisata bisa leuwih kadeugdeug ku para wisatawan, pihak anu ngokolakeun éta tempat wisata sok ngayakeun rupa-rupa kagiatan anu sakira matak resep balaréa. Di Pangandaran upamana, unggal taun sok diayakeun Pésta Langlayangan atawa Féstival Langlayangan. Ku bangsa deungeun mah disebutna Pangandaran Kite Festival (PKF). Ieu kagiatan téh maneuh sok diayakeun dina bulan Juni. Nagara deungeun bangun resepeun pisan kana ieu féstival téh, kabuktian aya sapuluh nagara anu ngirimkeun utusanana, diantarana Amérika Serikat, Perancis, Australia, cina jeung Malaysia.

Ti mimiti taun 1993, ieu féstival langlayangan téh geus asup kana kalénder kagiatan langlayangan sadunya. Nu ngasupkeun PKF jadi kagiatan langlayangan intersional nyaéta salah sahiji majalah di Amérika anu husus ngamuat perkara langlayangan. Ku sabab geus asup kana kalénder internasional téa, pésta langlayangan di Pangandaran téh kudu maneuh diayakeun saban taun.

Langlayangan anu dipintonkeun dina féstival umumna matak pikaahéngeun nu lalajo, pangpangna langlayangan anu dijieun ku bangsa deungeun. Ari langlayangan anu dipintonkeun ku wawakil nagara urang mah éléh pamorna lantaran umumna tradisional kénéh, boh wangunna boh ca ngapungkeunana.

Béda jeung l;anglayangan anu dijieun ku bangsa deungeun. Aya nu disebut stunt kite, duka naon istilahna dina basa urang mah. Langlayangan stunt kite ti Australia nu dingarananan “Delta” upamana, mampuh nyiptakeun sénsasi luar biasa. Aya opat langlayangan Delta bareng melesat ka awang-awang. Nu ngulinkeunana ogé opatan. Maranéhna kacida mahérna, teu béda ti pilot pesawat jét. Enya langlayangan téh teu béda ti jét, ti mimiti ngapung padédémpét nepi ka ngawangun formasi spéktakulér. Langlayangan téh salilana kawas nu nurut kana sagala kahayang ‘pilot’. Aya kalana dibantingkeun nyéor 90 darajat, sakapeung dibawa gugulingan, tuluy dipaksa sina melesat deui ka luhur kawas nu rék nyerang ka langit. Puguh baé matak colohok mata dimeuteun nu lalajo.

Langlayangn stunt kite téh lain dijieun tina kertas cara langlayangan di urang, tapi tina kaén parasit. Atuh bolana ogé lain benang paranti ngaput atawa kenur paranti nguseup, tapi sabangsa fiber. Aya benang stunt kite anu kakara bisa pegat lamun dimomotan barang anu beuratna 100 kg. Pohara bangsa deungeun mah sarwa tohaga nyieun langlayangan ogé atuh nu ngulinkeunana lain budak deuih, umumna jama déwasa malah aki-aki ogé aya.

Pésta langlayangan di Pangandaran téh kacida pentingna keur bangsa urang. Lain baé urang bisa ngawanohkeun objék wisata Pangandaran ka bangsa deungeun, tapi urang ogé bisa silih tukeur pangaweruh katut pangalaman jeung maranéhna. Sagédengeun éta ku ayana Pésta Langlayangn, ngaran Pangandaran tangtu bakal beuki sohor ka manca nagara.

(tina buku Sabasa 1B pikeun kelas 7 semster kadua, kaca 45 – 46)

Jawab pananya di handap!

1. Iraha sarta di mana sok diayakeun Pésta Langlayangan téh?

2. Nagara mana waé anu sok miluanana?

3. Naon sababna Pésta Langlayangan kudu maneuh diayakeun saban taun?

4. Langlayangan ti nagara urang éléh pamorna, lantaran naon?

5. Langlayangan naon cenah anu pada mikaresep ti nagara deungeun téh?

6. Naon sababna langlayangan “Délta” bisa nyiptakeun sénsasi luar biasa?

7. Tina naon cenah dijieunna langlayangan stunt kite téh?

8. Pésta Langlayangan di Pangandaran téh kacida pentingna. Lantaran naon?

9. Ceuk hidep kira-kira naon mangpaatna lamun ngaran objék wisata Pangandaran beuki sohor ka manca nagara?

10. Salian ti Pésta langlayangan, kira-kira kagiatan naon deui anu bakal bisa narik wisatawan daratang ka nagara urang?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih, tina buku : Sabasa 1B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s