Kagiatan OSIS

Pangajaran 8
MACA (Maca Ngilo)
Baca sing imeut

KAGIATAN OSIS

Kagiatan di sakola téh lain ngan saukur diajar di jero kelas. Pikeun para siswa anu hayang mekarkeun kamampuhna, di sakola aya rupa-rupa kagiatan, upamana baé pramuka, PMR, PKS, kasenian, olah raga, jsb. Éta kagiatan téh kabéhanana dikokolakeun ku OSIS. Naon ari OSIS? OSIS téh minangka hiji wadah kagiatan ékstrakurikulér sakola nu aya di unggal SMP/SMA. Anu mingpin OSIS dihiji sakola, nyaéta ketuana, tangtu miboga pancén pikeun ngalaksanakeun sarta ngordinasi kagiatan-kagiatan OSIS.

Kagiatan OSIS kudu bisa mantuan kalawan aktif lumangsungna atikan upamana baé Pramuka, PMR, PKS, Paskibra, Kasenian, kudu dirojong ku OSIS sangkan hasilna nyugemakeun.

Kapangurusan OSIS ilaharna diganti unggal taun dina ahir semester kadua. Siswa anu kapapancénan jadi pangurus OSIS tangtu henteu sagawayah, tapi dumasar kana hasil milih dina Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK). Siswa anu kapilih jadi ketua OSIS kudu boga bakat kapamingpinanan dina dirina sarta diperedih boga kaparigelan husus pikeun ngokolakeun organisasi. Kitu deui, siswa anu rék mingpin organisasi kudu mibanda sipat-sipat husus nu dipiharep ku éta organisasi, upamana baé wijaksana dina mutuskeun hiji perkara, jembar pikiran, loba idé atawa gagasan, boga sipat guyub babarengan digawé jeung nu lian, jsb.

Ari kawajiban nu jadi anggota OSIS nyaéta kudu nyekel kana aturan disiplin OSIS, nyumponan kawajiban anu geus ditangtukeun ku oraganisasi, ngalaksankeun Panca Karya Setya (kode étik OSIS), sarta tumut tur ngalaksanakeun hasil musawarah MPK.

Ilaharna para pangurus OSIS anu anyar kapilih sok dibéré latihan dasar kapingpinan ku pihak sakola, pangpangna ku guru-guru anu kapapancénan jadi Pembina OSIS. Maksudna ngarah para pangurus miboga pangaweruh ngeunaan kapamingpinan sarta prak-prakan ngokolakeun organisasi.

(tina buku Sabasa 1B pikeun kelas 7 semester kadua, kaca 31 – 33)

Jawab pananya di handap!

1. Pék terangkeun singgetan tina naon OSIS téh?

2. Kagiatan naon baé anu bisa dirojong ku OSIS?

3. Saha anu jadi pangurus OSIS téh?

4. Dina kagiatan naon pangurus OSIS dipilihna?

5. Naon baé cenah sarat-saratna jadi ketua OSIS téh?

6. Naon sababna lamun urang jadi pamingpin kudu boga sipat guyub?

7. Naon baé kawajiban anggota OSIS?

8. Naon sababna Pembina OSIS sok ngayakeun latihan dasar kapamingpinan ka para pangurus OSIS nu anyar kapilih?

9. Cing sebutkeun naon baé kagiatan OSIS nu aya di sakola hidep!

10. Tanyakeun ka babaturan hidep anu jadi pangurus OSIS, naon nu disebut Panca Karya Setya téh!

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 1B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

1 Komentar

  1. Sae… ngarojong pisan


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s