Endog Asin

Pangajaran 11
MACA (Maca Ngilo)
Baca sing tepi ka paham eusina

ENDOG ASIN

Salah sahiji kadaharan sapopoé anu kawilang populér nyaéta endog asin. Lamun urang ngahaja meuli, tangtu hargana leuwih mahal batan endog tawar. Teu mustahil, lantaran endog asin mah geus diolah deui. Teu pira ngolahna mah, pisan. Geura urang gé upama daék ngaleukeunan diajar mah, pasti bisa. Ieu di handap dipedar kumaha prak-prakan nyieun endog asin.

Kahiji, urang kudu milih endog anu rék diasin téa. Kadé ulah endog anu ruksak. Kacirina nyaéta upama kulitna geus rengat. Iwal ti éta, endog nu geus disileungleuman ogé teu hadé. Najan can jadi anak ogé, éta endog téh tangtu geus ruksak. Katilu, endog anu ruksak téh nyaéta anu geus lila teuing diteundeun, nepi ka katiisan.

Endog anu hadé bisa katangen upama ku urang ditoong tina solobong kertas, bari ditompokeun kana cahaya panonpoé atawa lampu. Katémbongna beresih, ngénclong henteu rumeuk. Tah nu kieu nu ku urang kudu dipilih téh. Sabada dipilih, terus dikumbah. Dihijikeun dina hiji tempat nepi ka garing.

Pagawéan anu kadua nyaéta nutuan uyah jeung bata beureum nepi ka lembut pisan. Mun perlu ayak heula. Upama duanana geus lembut, tuluy dicampurkeun nepi ka galo pisan. Ari babandingan antara bubuk bata jeung uyah téh kudu 2 : 1 (dua banding hiji). Upama dua léter bubuk bata, kudu dicampur jeung uyah bubuk saléter. Ari lobana mah kumaha perluna baé. Sanggeus kitu, tuluy éta bahan téh dicaian. Caina mah cai tiis baé. Dikocék nepi ka jadi adonan kentel.

Tah ieu adonan téh satuluyna dipaké malur endog nu geus meunang meresihan téa. Dibalurkeun, kawas rék ditémbok endog téh. Kadé teu rata, jeung kadé teu mahi keur endog anu geus disadiakeun téa. Éta endog beunang maluran ku adonan téh dikumpulkeun deui dina hiji tempat sarta dibébérés sina ngéntép. Geus kitu mah cul baé tunda kurang leuwih sapuluh poé.

Geus cumpon kana sapuluh poé, éta endog téh tuluy dukumbah, diberesihan, bari urang geus sayagi pariuk gedé keur nglub endog beunang meresihan téa. Geus dikulub mah réngsé, tinggal ngasaan. Rék haneut-haneut ditambul bisa. Rék ditiiskeun heula komo leuwih pédo!

(tina buku Sabasa 1B pikeun kelas 7 Semester kadua, kaca 65 – 67)

Jawab pananya di handap!

1. Endog asin hargana leuwih mahal tibatan endog biasan. Naon sababna?

2. Endog anu kumaha nu alus keur diasin téh?

3. Naon sababna endog anu geus disileungleumkeun teu hadé keur diasin?

4. Kumaha carana nangtukeun hadé henteuna endeog keur diasin?

5. Kumaha cirina endog anu hadé téh?

6. Bahan naon baé anu diperlukeun keur nyieun endog asin?

7. Sabaraha babandingan uyah jeung bubuk bata téh? Lamun leuwih loba bubuk bata bakah kumaha, nya?

8. Sabaraha poé lilana nyieun endog asin téh?

9. Naon sababna sanggeus diasin endog téh kudu dikulub heula?

10. Salian ti endog, kadaharan naon deui anu bisa diasin?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 1B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s