Oto Iskandar Di Nata

Pangajaran 7
MACA (Maca Ngilo)
Baca galantangkeun, sing merenah lentongna!

OTO ISKANDAR DI NATA

Dina mangsa nagara urang dijajah ku Walanda, teu saeutik rahayat anu bajoang nanjeurkeun bebeneran jeung kaadilan. Enya ari pakarangna mah saayana, upamana baé pedang, tumbak atawa bambu runcing, tapi kateuneung rahayat pohara ngagedurna. Mending perlaya di medan perang tibatan kudu sumerah ka penjajah anu telenges. Kitu pamikiran umumna rahayat urang jaman harita. Bajoang bari metakeun pakarang téh tangtu baé aya hasilna sanajan pangorbanana kacida gedéna. Rahayat loba anu gugur di pangperangan atawa katalangsara alatan perang.

Sabenerna bajoang téh bisa ku rupa-rupa cara. Salian ti ngagunakeun pakarang, bisa ogé ku cara diplomasi atawa babadamaian jeung pihak anu ngajajah. Cara kitu téh geus dipilampah ku Pa Oto Iskandar di Nata.

Saha ari Pa Oto téh?

Pa Oto kaasup salasaurang pajoang anu teuneung ludeung nyanghareupan pamaréntah Walanda. Pa Oto lahir tanggal 31 Maret 1897, di Bojongsoang, Bandung. Anjeunna meunang jujuluk ‘Si Jalak Harupat” sabab kateuneungna téa dina ngabéla bebeneran. Anjeunna geus bajoang dina pergerakan nasional ngaliwatan lembaga resmi pamaréntahan Walanda nu disebut Volksraad.

Volksraad téh mun kiwari mah DPR, diresmikeun tanggal 18 Méi 1918 ku Gubernur Jéndral pikeun kapentingan pamaréntahan Walanda. Asalna ieu déwan téh dipingpin ku salah saurang ketua anu diangkat langsung ku Ratu Walanda jeung 48 urang anggotana. Dina bulan Méi 1927 anggotana nambahan deui jadi 60 urang.

Ieu kasempetan téh henteu domomorékeun ku Pa Oto. Kalawan meunang pangrojong ti sakabéh parapajoang anu sarua jadi anggota Volksraad, diantarana: K.H. Agus Salim, dr. Sutomo, HOS cokroaminoto, M.H. Thamrin, Mr. Muh. Yamin, jeung nu séjén-séjénna. Pa Oto mindeng nyarita peureus ngiritik pamaréntahan Walanda bari ngébréhkeun pamadegan-pamadeganana ngeunaan Indonésia merdéka. Dina salasahiji pidatona dina sidang Volksraad, Pa oto tatag pisan nyarita yén nagara Indonésia kudu merdéka, kudu leupas tina genggeman penjajah. Upama ayeuna urang sok ngagorowokkeun pekik “Merdéka!”, éta téh asalna ti Pa oto basa pidato dina sidang téa.

Dina jaman penjajahan Jepang ogé Pa Oto terus bajoang, di antarana milu ngadegkeun Barisan Pembela Tanah air, anu ilahar sok disebut PETA téa. Diadegkeunana PETA téh taya lian pikeun ngagedurkeun sumanget ka para pajuang sangkan terus bajoang ngahontal kamerdékaan.

Sabada nagara urang merdéka Pa Oto milu nyusun Undang-Undang Dasar 1945. Atuh sanggeus pamaréntahan Soekarno-Hatta nyusun kabinét anu munggaran, Pa Oto diangkat jadi Menteri Negara. Hanjakal dina taun 1945 katompérnakeun, basa nagara urang keur harénghéng, Pa oto aya nu nyulik. Layonna kapanggih geus ngambang di basisir Mauk Tangerang.

(tina buku Sabasa 1B pikeun kelas 7 Semester kadua, kaca 11 – 13)

Jawab pananya di handap!

1. Dina mangsa nagara urang dijajah ku Walanda teu saeutik rahayat bajoang. Naon Sababna?

2. Ngalawan penjajah téh bisa ku rupa-rupa cara. Cing sebutkeun dua cara anu ditempuh ku para pajoang!

3. Pa Oto téh meunang jujuluk “Si Jalak Harupat”. Naon sababna?

4. Salian ti Pa oto, saha deui anu milu bajoang di Volksraad téh?

5. Naon ari nu disebut Volksraad téh?

6. Lamun dina pamaréntahan urang kiwari sarua jeung naon Volksraad téh?

7. Sebutkeun omongan Pa Oto anu kawentar tepi ka ayeuna!

8. Dina jaman Jepang ngadegkeun naon cenah Pa Oto téh? Naon maksudna?

9. Naon kalungguhan Pa Oto sanggeus nagara urang merdéka?

10. Salian ti Pa Oto, cing sebutkeun lima pahlawan nasional nu hidep apal!

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 1B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s