Nulis Catetan Poéan

Pangajaran 4
MACA (Maca Bedas)
Baca galantangkeun, sing merenah lentongna!

NULIS CATETAN POÉAN

Catetan Pagawean SapopoeCatetan poéan atawa ilahar sok disebut diary (tina basa Inggris), nyaéta catetan kagiatan atawa kajadin anu kaalaman dina saban-saban poé. Ditulisna nya tangtu waé saban poé, da ngaranna ogé apan catetan poéan. Tapi aya ogé nu henteu matok nulis unggal poé, tapi kalan-kalan baé anu dianggap penting ditulis. Buku anu dipaké nulisna disebut buku diary, ayeuna loba disadiakeun di toko-toko. Ditulis dina buku catetan biasa ogé hadé baé, teu matak nanaon.

Nyieun catetan poéan téh hadé pisan upama dibiasakeun. Lain baé urang bisa nyatetkeun kajadian anu kaalaman, tapi pangpangna mah urang diajar atawa latihan nulis unggal poé. Ieu anu penting téh. Pangna kitu lantaran diajar nulis (ngarang) téh dina enas-enasna mah diajar nyusun pikiran. Jalma anu bisa ngarang hartina bisa ngarumuskeun pikiranana dina wangun tulisan. Apan ieu saenyana tujuan utama tina diajar basa ogé, nyaéta bisa ngagunakeun basa dina kagiatan komunikasi sapopoé, boh lisan boh tulisan.

Ceuk hasil panalungtikan UNESCO, (organisasi dunya anu bagerak dina widang pendidikan), barudak sakola di Indonésia kaasup anu panghandapna dina kamampuh nulis/ngarang téh uapama dibandingkeun jeung nagara-nagara séjénna nu aya di Asia. Di nagara-nagara au geus maju mah cara di Eropa atawa Amérika, nulis téh geus jadi kabiasaan sapopoé. Barudak sakolana geus biasa nyieun catetan poéan atawa nyieun surat.

Ngarah hidep leuwih jéntré, naon anu disebut catetan poéan, pék titénan ieu di handap catetan poéan anu ditulis ku Dési, siswa kelas 1 SMP.

Senén, 5 Juli.
Dinten ieu Dési ngawitan sakola di SMP. Resep pisan geuning di SMP mah, langkung-langkung ti SD. Diajar di kelas langkung tertib, jaba guruna seueur, unggal pelajaran téh bénten-bénten. Tadi dina pelajaran basa Sunda, unggal siswa dipiwarang ka payun ku Bu Euis. Dipiwarang diajar nyarios basa Sunda bari ngenalkeun diri masing-masing. Aya anu tiasa nyarios, aya ogé anu jempé baé nangtung di payuneun kelas. Anu lucu mah si Agung, budak gendut, basa nangtung di payun téh beungeutna bareureum bakat ku éra panginten. Agung kasima, teu tiasa nyarios, kalah ka hing baé nangis…..

Rebo, 7 Juli.
Bubaran sakola Dési uih rurusuhan da careudeum kawas badé hujan. Ari pék di jalan ningal nini-nini anu ngajanteng baé sisi jalan , kawas badé nyebrang. Ku Dési disampeurkeun, ditaros, “Nini, badé nyebrang?” Nini-nini téh ngawaler, “Muhun, enéng, Nini téh badé meuntas, mung teu wantun, sieun katabrak mobil.” Ku Dési énggal baé dicepeng pananganana, dituyun diajak nyebrang jalan. Barang dugi ka sebrang, nini-nini téh masihan artos sarébu. Ku Dési teu ditampi. Nini-nini téh nuhun-nuhunan sababaraha kali bari ngusapan rambut Dési.

Minggu, 11 Juli
Novi sareng Susan arameng ka bumi Dési. Maksadna mah badé ngerjakeun PR bari hoyong arameng baé panginten. Nya teras ngariung di tepas, ngerjakeun PR matématika. Tos kitu, Novi sareng Susan téh ku Dési diajak ngarujak, da kaleresan di buruan téh aya tangkal jambu aér nu keur meuhpeuy buahan. Novi anu ngalana, diajulan nganggo gantar, Susan anu mulunganana. Ari Dési anu ngadamel samara rujakna. Wah, raooooos téh! Mung hanjakal samarana lada teuing. Novi seuhah baé. Susan mah komo dugi ka ngacay awahing ku lada. Dési nyikikik seseurian, kagugu ningal Susan ngacay téh.

Salasa, 13 Juli
Tadi pelajaran seni musik, matak resep. Guruna Pa Héndi, bageur jaba pinter ngamaénkeun alat-alat musik. Tadi ogé barudak sakelas dipiwarang nyanyi bari diiringi ku organ. Wah, énakeun téh! Siswa anu tiasa nyanyi dipiwarang ka payun. Novi anu wantun nyanyi ka payun téh. Laguna Menghirtung Hari. Puguh baé barudak sakelas keprok. Saur Pa Héndi “Wah di kelas urang tos lahir Krisdayanti….!” Huh, barudak keprok deui mani ngaguruh!

(tina buku Sabasa 1A pikeun kelas 7 semester kahiji, kaca 72 – 74)

Jawab pananya di handap!

  1. Naon sababna bisa nulis atawa ngarang téh penting?
  2. Dina catetan poéan Dési loba kecap-kecap tina basa Indonésia, cing tataan ku hidep kecap naon waé!
  3. Cing terangkeun naon mangpaatna catetan poéan téh?
  4. Hidep resep atawa henteu maca catetan poéan Dési? Naon sababna?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih, tina buku : Sabasa 1A (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Blogged with the Flock Browser

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s