Mekarkeun Kasenian Tradisional

Pangajaran 6
MACA (Maca Ngilo)
Baca ieu wacana sing imeut!

MEKARKEUN KASENIAN TRADISIONAL

DegungKasenian tradisional nyaéta kasenian anu napak dina tradisi atawa kabiasaan masarakat. Rupa-rupa kasenian Sunda kayaning; calung, réog, degung, kendang penca, jaipongan, kaasup conto kaseian tradisional. Tangtu waé ieu kasenian téh ku urang kudu dimekarkeun ngarah tetep dipikaresep ku balaréa sarta henteu tinggaleun jaman.
Salah sahiji conto kasenian Sunda anu geus dimekarkeun nyaéta jaipongan. Keur urang Sunda mah kawasna geus teu bireuk deui kasenian jaipongan téh bubuhan sakitu populérna.
Upama dibandingkeun jeung kasenian séjénna, kayaning calung, angklung atawa réog, jaipongan leuwih loba nu mikaresep. Pangna kitu lantaran daya tarik ieu kasenian leuwih punjul, pangpangna dina lebah unsur gerakan.
Lamun ditilik tina sajarahna, jaipongan téh asalna tina kasenian ketuk tilu, nyaéta kasenian anu diigelan ku ronggéng atawa dombrét disebutna di wewengkon basisir kalér mah.
Éta ketuk tilu téh tuluy diropéa ku Gugum Gumbira, salasaurang seniman karawitan Sunda. Ditambahan deui boh dina tatabeuhanana, boh dina gerak ibingna. Gerak ibingna dipasieup deui ku gerak silat, tari modéren, jsb. Ngaranna ogé tuluy robah, tina ketuk tilu jadi jaipongan.
Kasenian jaipongan kiwari geus pohara mekar jeung sumebar ka mana-mana. Kamekaran henteu ukur di panggung wungkul, tapi beuki lega ambahanana. Dina dunya rékaman upamana, kiwari geus pohara lobana kasét-kasét rékaman jaipongan. Urang bisa manggihan méh di unggal toko kasét. Ku kitu téh manusabah lamun jaipongan beuki kawentar ka mana-mana. Malah lain bangsa urang baé nu resepeun, bangsa deungeun ogé teu saeutik anu kasengsremeun. Loba urang asing anu dialajar sarta bisa ngigel jaipongan.
Dina kahirupan sapopoé, apan mindeng pisan lamun aya nu hajat téh sok nanggap jaipongan. Kitu deui dina acara pagelaran-pagelaran seni, boh dina agustusan boh pintonan seni di sakola, nu ngigel jaipongan di panggung téh apan tara kaliwat, sok aya baé. Ieu hiji bukti yén kasenian jaipongan téh kalandep ku balaréa.

(tina buku Sabasa 1A pikeun kelas 7 Semester kahiji, kaca 103 – 104)

Jawab pananya di handap !

  1. Naon nu dimaksud kasenian tradisional téh?
  2. Sebutkeun conto kasenian Sunda anu kaasup kasenian tradisional!
  3. Naon sababna kasenian jaipongan leuwih dipikaresep ku balaréa?
  4. Saha seniman anu ngaropéa jaipongan?
  5. Jaipongan téh ayeuna geus mekar pisan. Cing sebutkeun dina hal naon baé kamekaranana?
  6. Cing sebutkeun waditra kasenian naon baé anu dipaké mirig jaipongan téh?
  7. Tétélakeun naon buktina yén jaipongan dipikaresep ku bangsa deungeun!
  8. Naon sababna urang kudu mekarkeun kasenian tradisional?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih, tina buku : Sabasa 1A (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Blogged with the Flock Browser

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s