Déwi Sartika

Pangajaran 3
MACA (Maca Bedas)
Baca galantangkeun, sing merenah lentongna!

DÉWI SARTIKA

Dewi SartikaNgaran Déwi Sartika téh keur urang Sunda mah geus teu bireuk deui. Anjeunna salah saurang pahlawan pendidikan pituin urang Sunda. Dina kaayaan anu walurat jaman penjajahan Walanda, Ibu Déwi tigin ngadidik kaom istri Sunda anu harita harayang maju.

Ibu Déwi dibabarkeun di Bandung, tanggal 22 Désémber 1884. ramana Radén Rangga Somanagara, Patih Bandung harita. Ari ibuna Radén Ajeng Rajapermas, putra istri Bupati Bandung anu kakoncara Dalem Bintang.

Pa Somanagara kaasup ménak anu maju pikiranana. Ibu Déwi disakolakeun ka sakola Kelas Hiji. Hanjakal henteu lila, kudu eureun di kelas 2B. pangna kitu lantaran harita ramana Pa Somanagara sareng ibuna Bu Rajapermas dihukum buang ka Ternaté. Anjeunna dianggap nanduk ka Pamaréntah Walanda. Bu Déwi dipihapékeun ka uana Radén Demang Suria Kartahadiningrat anu katelah Aria Patih Cicaléngka.

Dina kaayaan kitu Bu Déwi tetep sabar bari migawé pancén sapopoé. Diajar rupa-rupa kaparigelan jeung kabinangkitan awéwé, kayaning masak, nyulam, ngabordél, jsb. Anléhna kana ngaguruan geus katémbong ti bubudak. Bu Déwi sok sasakolaan di tukangeun imahna. Sabakna ku kenténg. Ari geripna ku areng atawa apu. Batur-baturna sina dialajar maca, nulis jeung ngitung.

Bu Déwi sok dibelekesekkeun kana gawé ku uana, darajatna dianggap handap lantaran anak jalma buangan. Bu Déwi sok dititah nganteur kapilanceukna kursus basa Walanda, maca jeung nulis ka hiji nyonya Walanda. Lantaran karepna gedé hayang diajar bari uteukna éncér, Bu Déwi bisa nangkep naon-naon nu diajarkeun ti satukangeun panto. Ieu téh jadi modal anu pohara pentingna pikeun kahirupan Bu Déwi dina mangsa nu bakal datang.

Nu kasaksén ku Bu Déwi harita, kaom wanita wuwuh ngeuyeumbeu, ulukutek di dapur, bodo, sarta darajatna sahandapeun kaom lalaki. Ieu pikiran téh ngahudang kasadaran Bu Déwi pikeun ngamajukeun kaom wanita. Taya deui jalanna iwal ti kudu ngaliwatan pendidikan. Hartina kudu aya sakola anu husus pikeun kaom wanita, sangkan satata jeung kaom lalaki.

Bu Déwi pindah ti Cicaléngka sarta ngadeuheus ka uana nu séjén nu jadi Bupati Bandung, nyaéta R.A.A. Martanaga. Bu Déwi nepikeun pamaksudanana hayang ngadegkeun sakola pikeun kaom wanita. Paméntana ditedunan. Bu Déwi ngadegkeun sakola anu tempatna di pendopo kabupatén sarta dingaranan Sakola Istri. Ieu téh minangkan sakola munggaran di Indonésia pikeun kaom istri. Beuki lila muridna beuki nambahan. Ngan sakola tuluy diganti jadi Sakola Kautamaan Istri.

Kitu riwayat singget perjoangan Bu Déwi dina widang pendidikan. Anjeunna pupus di Cinéam Tasikmalaya, ping 11 Séptémber 1947 nalika nuju ngungsi lantaran aya agrési militér Walanda ka-1. lantaran jasana, tepi ka ayeuna jenengan Radén Déwi Sartika terus seungit ngadalingding. Méh di unggal kota di Jawa Barat jenenganana diabadikeun jadi ngaran jalan-jalan utama. Di kota Bogor ogé apan aya ngaran Jalan Déwi Sartika téh. Cing di lebah mana?

(tina buku Sabasa 1A pikeun kelas 7 Semester kahiji, kaca 47 – 49)

Jawab pananya di handap!

1. Saha Déwi Sartika téh?

2. Pagawéan naon anu gedé mangpaatna keur kahirupan Bu Déwi dina mangsa nu bakal datang?

3. Kumaha kaayaan kaom wanita anu kasaksén ku Bu Déwi harita?

4. Naon sababna Bu Déwi hayang ngamajukeun kaom wanita?

5. Kumaha ketak Bu Déwi sanggeus boga cita-cita hayang ngadegkeun sakola?

6. Naon ngaranna sakola anu diadegkeun ku Bu Déwi téh?

7. Naon sababna ngaran Radén Déwi Sartika seungit tepi ka ayeuna?

8. Salian ti Radén Déwi Sartika, saha deui pahlawan pendidikan nu hidep apal?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih, tina buku : Sabasa 1A (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Blogged with the Flock Browser

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s