Ngariksa Lingkungan

Pangajaran 1

MACA (Maca Munggaran)
Baca galantangkeun, sing merenah lentongna!

NGARIKSA LINGKUNGAN

BanjirKiwari urang sok mindeng ngadéngé berita boh tina koran boh tina televisi, yén rahayat di sawatara tempat di Jawa Barat loba anu meunang musibat katarajang banjir atawa taneuh urug. Unggal cunduk usum hujan, rahayat anu caricing deukeut walungan atawa di tutugan pasir, teu weléh hariwang, sieun kabanjiran atawa kaurugan taneuh.

Ayana musibat banjir atawa taneuh urug téh balukar tina lingkungan anu ruksak, teu kapiara. Tatangkalan dituaran di mana-mana, gunung jeung pasir darugul. Cihujan henteu diserep heula ku tatangkalan, antukna nya ngabalukarkeun banjir téa. Taneuh ogé apan babari urug da teu aya akar tatangkalan anu jadi pamageuh. Atuh dina cundukna usum halodo, cai téh babari pisan saatna, lantaran henteu diserep ku tatangkalan téa.

Éta sababna pamaréntah kiwari keur ngahangkeutkeun program réboisasi. Anyar-anyar ieu Pemda Propinsi Jawa Barat geus nyieun kawijakan, yén masarakat boh rahayat biasa boh pagawé wajib melakkeun tatangkalan. Melakna mah di mana waé, naha di buruan imah atawa di kebon. Binihna disadiakeun, dibagi-bagikeun ku Dinas Pertanian.

Méh di unggal wewengkon ayeuna mah pamaréntah ngahangkeutkeun melak tatangkalan téh. Di Kabupatén Sumedang upamana, rahayat babarengan jeung pamaréntah, melak tatangkalan di Gunung Geulis. Pangna kitu lantaran éta gunung téh jadi sumber cai keur rahayat di wewengkon Sumedang.

Di Bogor, program pamaréntah dina ngariksa lingkungan téh geus ti béh ditu kénéh dilaksanakeun. Pamaréntah Kota Bogor satékah polah hayang nyiptakeun Bogor jadi “Kota dalam Taman”. Ieu téh ngandung harti yén kota Bogor kudu asri, éndah, kaliung ku taman. Ayana Kebon Raya di tengah-tengah kota tangtuna ogé pohara ngarojongna kana éta program téh. Ayeuna bisa kasaksén ku urang yén Bogor jadi kota anu asri tur seger, matak betah nu ngadon arulin niiskeun pikir.

Tangtu waé kaasrian kota Bogor téh ku urang dipiara. Lingkungan di sabudeureun urang, di imah atawa di sakola kudu diriksa ngarah tetep beresih. Miceun runtah ulah sagawayah di mana waé, tapi kudu dina tempatna. Runtah anu patulayah di jalan téh apan sok nyocokan solokan, nu ahirna nyababkeun banjir. Atuh melak tatangkalan, hidep ogé tangtu bisa, upamana baé melak tatangkalan di buruan atawa di pipir imah. Naon baé anu dipelakna mah naha jambu, buah, jeruk, jeung sajabana. Resep barang pelak téh kudu dibiasakeun, ngarah urang ti bubudak diajar sarta resep miara lingkungan.

(tina buku Sabasa 1A pikeun kelas 7 Semester kahiji, kaca 11 – 13)

Jawab pananya di handap!

  1. Masarakat di sawatara wewengkon loba anu katarajang musibat banjir jeung taneuh urug. Balukar tina naon?
  2. Cing sebutkeun contona nu kumaha lingkungan alam anu ruksak téh?
  3. Kumaha tarékah pamaréntah dina ngariksa lingkungan?
  4. Ari tarékah Pemkot Bogor kumaha dina ngariksa lingkungan téh?
  5. Naon anu bisa dipigawé ku hidep ngarah lingkungan tetep beresih
  6. Cing terangkeun, naon sababna urang kudu resep melak tatangkalan?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih, tina buku : Sabasa 1A (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Blogged with the Flock Browser

Tags:

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s