Panganteur

TATAPAKAN, mangrupa pabukon ĕlĕktronik dina wangun kumpulan bahan ajar pikeun cecekelan boh murid boh guru dina ngalaksanakeun pembelajaran di sakola.

Pikeun anu tos lulus ti bangku sakola ĕtang-ĕtang pangĕmut-ngĕmut nalika nyukcruk pangaweruh di mangsa katukang.

Wilujeng….

Aya sababaraha bagian tema bahasan salian ti tatapakan; Nyaeta:

1. Tetekon

2. Kandaga Rasa

3. Geugeusan

Mangga Ngiringan

Naskah Biantara

Assal amu’ alaikum wr. wb.
Bapa miwah Ibu anu ku sim kuring dipihormat.
Sateuacanna sumangga urang nyanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Agung, anu parantos maparin kaséhatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Alhamdulillah, ku jalaran ni’mat ti manten-Na pisan, dina danget ieu urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok di ieu tempat dina raraga miéling ‘Hari Jadi KotaBogor anu ka….
Solawat miwah salam, urang sanggakeun ka Jungjunan urang sadaya, nabi ahir jaman anu parantos nuyun sakumna umat kana jalan kamulyaan, Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina para sohabatana kalih ka jalmi-jalmi soléh sapandeurieunana. Baca lebih lanjut

Pedaran Pupujian

Pangajaran 9
Ngaregepkeun Pupujian

Pedaran
Pupujian téh wangun puisi anu ilaharna sok ditembangkeun di masjid saméméh solat pardu. Cara ngalagukeunana biasana sok béda-béda, kumaha kabiasaan di masing-masing wewengkon. Eusina umumna mangrupa pupujian ka Alloh atawa solawat ka Nabi.
Jawab pananya di handap ! Baca lebih lanjut

Ngaregepkeun Pupujian: Pupujian 3

Pangajaran 9
Ngaregepkeun Pupujian

Pupujian 3:
Anak Adam

Anak Adam anjeun di dunya ngumbara
umur anjeun di dunya téh moal lila

Anak Adam umur anjeun téh ngurangan
saban poé saban peuting dicontangan

Anak Adam paéh téh nyorangan
Cul anak salaki jeung babandaan Baca lebih lanjut

Ngaregepkeun Pupujian: Pupujian 2

Pangajaran 9
Ngaregepkeun Pupujian

Pupujian 2

Pupujian Kanjeng Nabi

Gusti urang sadayana
Kanjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qures nya bangsana
Baca lebih lanjut

Ngaregepkeun Pupujian: Pupujian 1

Pangajaran 9
Ngaregepkeun Pupujian

Pupujian 1:
Illahi lastu lil firdaus

Illahi lastu lil firdausi ahla
walal aqwa ‘ala naril jahimi

Fa habli taubatan wagfir dzunubi
fa innaka gofiru danbil ‘adzzimi

Héh Pangéran abdi sanés ahli surga
naging henteu kiat nandangan naraka

Mugi Gusti nampi kana tobat abdi
ngahapunten kana kalapatan diri

[tina buku Sabasa 7A Citakan ka-2 (Edisi Revisi) 2005, kaca 77 – 80]